Sabtu, 15 Januari 2011

SANTI AJI

SANTIAJI KODIM 0804 MAGETAN

SAPTA MARGA

1. Kami warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
2. Kami patriot Indonesia pendukung serta pembela ideologi negara, yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami ksatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan.
4. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bhayangkari negara dan bangsa Indonesia.
5. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.
6. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa.
7. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.SUMPAH PRAJURIT

1. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
3. Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
4. Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan Negara Republik Indonesia.
5. Memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.


8 WAJIB TNI

1. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat.
2. Bersikap sopan santun terhadap rakyat.
3. Menjunjung tinggi kehormatan wanita.
4. Menjaga kehormatan diri di muka umum.
5. Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaanya.
6. Tidak sekali-kali merugikan rakyat.
7. Tidak sekali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
8. Menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

NASIHAT DAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN TNI

BERDASARKAN

PERATURAN PANGLIMA TNI

NOMOR PERPANG/21/IV/2008 TANGGAL 24 APRIL 2008I. Pengertian.a. Bantuan Hukum adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan baik secara tertulis maupun tidak tertulis di luar pengadilan ataupun di dalam pengadilan secara langsung beracara di segala tingkat pengadilan guna bertindak selaku kuasa, mewakili, mendampingi, membela, ataupun melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan dinas dan sebagai bagian dari rawatan kedinasan dan di luar rawatan kedinasan terhadap prajurit TNI serta PNS di lingkungan TNI.b. Nasihat hukum adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan dengan memberikan konsultasi hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis kepada dinas, prajurit TNI dan PNS di lingkungan TNI serta untuk kepentingan rawatan kedinasan dan bukan untuk rawatan kedinasan yang dilakukan di luar sidang pengadilan.II. Penerima dan Pemberi Nasihat dan Bantuan Hukum.

a. Yang berhak menerima nasihat dan bantuan hukum

1) Di dalam rawatan kedinasan :

a) Prajurit.

b) Prajurit Siswa.

c) Keluarga Prajurit.

2) Di luar rawatan kedinasan :

a) Satuan dalam jajaran TNI.

b) Organisasi istri Prajurit, Yayasan, Koperasi di lingkungan TNI.

c) Badan-badan di lingkungan TNI.

d) PNS TNI beserta keluarga.

e) Purnawirawan TNI dan pensiunan PNS TNI beserta keluarganya, warakawuri, duda, dan veteran.

b. Yang dapat menerima nasihat dan bantuan hukum :

1) Anak yang di luar tanggungan.

2) Orang tua/mertua Prajurit/PNS TNI.

3) Orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan TNI.

c. Nasihat dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud di atas dapat diberikan setelah diadakan penelitian terlebih dahulu oleh pemberi nasihat dan bantuan hukum.

III. Pemberi Nasihat dan Bantuan Hukum.

a. Badan Pembinaan Hukum TNI memberikan nasihat dan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum di lingkungan Mabes TNI maupun di luar struktur organisasi Mabes TNI.

b. Direktorat/Dinas Hukum Angkatan memberikan nasihat dan bantuan hukum kepada pemohon bantuan di lingkungan Angkatan.

c. Kakum/Pakum Kotama/Kasatker memberikan nasihat dan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum di lingkungan Kotama/Kasatker.

PROSES PENGAJUAN NASIHAT DAN BANTUAN HUKUMI. Permohonan nasihat dan bantuan hukum untuk kepentingan dinas diajukan oleh Dan/Kasatker.

II. Permohonan nasihat dan bantuan hukum dibagi :

a. Prajurit dan PNS TNI beserta keluarganya, diajukan oleh pemohon diketahui Dan/Kasatker atau diajukan langsung oleh Dan/Kasatker.

b. Duda, orang tua, mertua diajukan langsung secara perorangan oleh pemohon.

c. Anak, diajukan oleh pemohon sendiri atau orang tua dan atau wali pemohon.

III. Permohonan nasihat dan bantuan hukum untuk organisasai istri Prajurit, Koperasi TNI, Yayasan TNI, diajukan oleh Ketua/Pimpinannya masing-masing.

IV. Permohonan nasihat dan bantuan hukum untuk purnawirawan TNI, pensiunan PNS TNI, warakawuri, janda PNS TNI, veteran, diajukan langsung secara perorangan atau melalui pengurus organisasi yang bersangkutan.

V. Permohonan nasihat dan bantuan hukum untuk mereka yang mempunyai hubungan kerja dengan TNI diajukan oleh pemohon sendiri setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang dengan tataran sebagai berikut :

a. Di lingkungan Mabes TNI/Angkatan diajukan kepada PanglimaTNI/Kas Angkatan.

b. Di lingkungan Kotama dan jajarannya diajukan kepada Dan/Pang Kotama.JENIS PERKARA NASIHAT DAN BANTUAN HUKUMI. Bantuan Hukum di persidangan meliputi :

a. Perkara Perdata.

b. Perkara Pidana.

c. Perkara Tata Usaha Negara/Militer.

d. Perkara yang berkaitan dengan Nikah, Talak, Cerai, Rujuk dan Waris.

e. Perkara-perkara lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

II. Nasihat hukum di luar proses persidangan dilaksanakan melalui perdamaian, mediasi, negosiasi, abitrase atau konsiliasi.

Contoh Surat Permohonan nasihat dan bantuan hukum untuk prajurit/PNS di lingkungan TNI :

...................,.............2010

Perihal : Permohonan nasihat dan

bantuan hukum KepadaYth. ..............................

di

......................Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .................................................................................

Pangkat, NRP/NIP : .................................................................................

Jabatan/Pekerjaan : ................................................................................. Kesatuan : ................................................................................. Alamat : .................................................................................

Bersama ini kami mengajukan permohonan nasihat dan bantuan hukum kepada ................................................................................................................

Adapun permasalahannya secara singkat kami uraikan sebagai berikut :

1. ..........................................................................................................

2. ..........................................................................................................

3. dst.

Sebagai bahan pertimbangan selanjutnya bersama ini kami lampirkan surat-surat bukti yaitu :

1. ..........................................................................................................

2. ..........................................................................................................

3. dst.

Hormat Saya,Nama

Pangkat, NRP/NIP

Demikian permohonan kami, kiranya ................ berkenan untuk mengabulkannya, atas bantuan dan perhatian ................. diucapkan terima kasih.

Contoh Surat Permohonan nasihat dan bantuan hukum untuk dinas :...................,.............2010Perihal : Permohonan nasihat dan

bantuan hukum KepadaYth. ..............................

di

......................Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .................................................................................

Pangkat, NRP/NIP : .................................................................................

Jabatan/Pekerjaan : ................................................................................. Kesatuan : ................................................................................. Alamat : .................................................................................

Bersama ini kami mengajukan permohonan nasihat dan bantuan hukum kepada ................................................................................................................

Adapun permasalahannya secara singkat kami uraikan sebagai berikut :

1. ..........................................................................................................

2. ..........................................................................................................

3. dst.

Sebagai bahan pertimbangan selanjutnya bersama ini kami lampirkan surat-surat bukti yaitu :

1. ..........................................................................................................

2. ..........................................................................................................

3. dst.Hormat Saya,Nama

Pangkat, NRP/NIP

Demikian permohonan kami, kiranya ............... berkenan untuk mengabulkannya, atas bantuan dan perhatian ............... diucapkan terima kasih.Contoh Surat Permohonan nasihat dan bantuan hukum untuk keluarga prajurit/PNS di lingkungan TNI :

...................,.............2010

Perihal : Permohonan nasihat dan

bantuan hukum KepadaYth. ..............................

di

......................

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .................................................................................

Pangkat, NRP/NIP : .................................................................................

Jabatan/Pekerjaan : .................................................................................

Kesatuan : ..................................................................................

Alamat : ..................................................................................

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan nasihat dan bantuan hukum sehubungan pada saat ini anak/istri/orang tua/mertua saya :

Nama : .................................................................................

Umur : .................................................................................

Pekerjaan/Jabatan : ..................................................................................

Alamat : .................................................................................

Sedang menghadapi perkara pidana/perdata mengenai kasus .................

Sebagai bahan pertimbangan selanjutnya bersama ini kami lampirkan surat-surat bukti yaitu :

1. ..........................................................................................................

2. ..........................................................................................................

3. dst.

Hormat Saya,Nama

Pangkat, NRP/NIP

Demikian permohonan kami, kiranya ............... berkenan untuk mengabulkannya, atas bantuan dan perhatian ............... diucapkan terima kasih.Contoh Surat Permohonan nasihat dan bantuan hukum untuk perorangan/pribadi di lingkungan TNI :

...................,.............2010

Perihal : Permohonan nasihat dan

bantuan hukum KepadaYth. ..............................

di

......................

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ......................................................................

Tempat dan tanggal lahir : ......................................................................

Umur : ......................................................................

Pekerjaan : ......................................................................

Alamat : ......................................................................

Hubungan keluarga : ......................................................................

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan nasihat dan bantuan hukum sehubungan pada saat ini sedang mengahdapi perkara pidana/perdata.

Sebagai bahan pertimbangan selanjutnya bersama ini kami lampirkan surat-surat bukti yaitu :

1. ..........................................................................................................

2. ..........................................................................................................

3. dst.

Demikian permohonan kami, kiranya ............... berkenan untuk mengabulkannya, atas bantuan dan perhatian ............... diucapkan terima kasih.
Hormat Saya,Nama

1 komentar:

Arga Iskandar mengatakan...

mas dapet pangdam nomor 21 itu dari mana? kok aku nyari yang asli ga ada?